Lokala regler och tävlingsvillkor 2019 för Bosjökloster Golfklubb

 

Lokala regler gäller för allt spel på Bosjökloster GK om inget annat bestämts och anslagits (ver. 190625)

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och klockan/infotavlan innan tee 1 samt på Bosjökloster GK hemsida.
Såvida inget annat anges i samband med enskild tävling, gäller dessa för allt spel på banan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

   Out of bounds definieras av vita stolpars/pinnars bansida (insida) i marknivå.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet till höger på hål 12, både börjar och avslutas med dubbelpinne och är definierat som oändligt.

2. De röda pliktområdena till höger och vänster på hål 13, både börjar och avslutas med dubbelpinne och är definierat som oändligt.

Förtydligande:

”Fördjupningen på hål 4, vänster sida före green ska behandlas som en del av spelfältet och inte som ett pliktområde”

  

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

Följande områden är Mark Under Arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete (MUA).
2. Områden som definierats av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete varifrån spel inte är tillåtet. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt ett område definierar också gräns för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet.

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

 

Oflyttbara tillverkade föremål

a. Alla röda plattor för pliktområden.
b. Alla avståndsmarkeringar, gul/svarta 150 meters pinnar samt 100, 150- och 200 meters plattor på fairway.
c. Inom den del av det röda pliktområdet på hål 18 som klätts med stockar definieras den mot vattnet vettande ytan av de liggande stockarna som hindrets gräns. De liggande stockarna befinner sig alltså inte i hindret och är att betrakta som oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16 är tillämplig.

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel. En spelare som måste gå tillbaks för att slå ett slag enligt plikt för slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel om sådant erbjuds eller finns tillgängligt.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt: se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90